سایت حقوقی راه مقصود

عدم تقصیر راننده در تصادف رانندگی و مسئولیت او

 متن پرسش :
در مواردی از تصادف رانندگی كه خسارتی به وسایط نقلیه وارد شده ولی تقصیری متوجه راننده نیست؛ آیا مورد دارای جنبه كیفری است؟

متن پاسخ :
در تصادف رانندگی كه صرفاً منتهی به ورود خسارت به وسیله نقلیه شده اعم از اینكه راننده مقصر باشد یا نباشد موضوع فاقد جنبه كیفری است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

You may also like these