سایت حقوقی راه مقصود

الزام به تمکین

 

 

 

متن پرسش :

ایا اگر مرد الزام به تمکین دهد و زن چند روز قبل از جلسه دادگاه به منزل مشترک برگردد الزام به تمکین او ردمی شود و نفقه به زن تعلق میگیرد؟

متن پاسخ :

منظور از دادخواست الزام به تمکین وادار نمودن زن به ایفای وظائف زناشوئی است . بنابر این اگر قبل از صدور حکم زن به میل خود به منزل مشترک برگردد، مقصود حاصل و و وی مستحق نفقه خواهد بود.

 

 

 

You may also like these