سایت حقوقی راه مقصود

پرداخت هزینه دادرسی در فرض تعدد شكات با شكوائیه واحد یا متعدد و عناوین مختلف

 

 

 

متن پرسش :
در موارد زیر هزینه دادرسی به چه میزان است؟ الف‌ـ وقتی چند نفر از یك متهم در یك شكوائیه شاكی شده‌اند (با عنوان مجرمانه واحد یا متعدد) ب‌ـ وقتی چند نفر از یك متهم با شكوائیه‌های مختلف شكایت كرده‌اند. (با عنوان مجرمانه واحد یا عناوین متعدد) ج‌ـ وقتی یك فرد از یك متهم با عناوین مختلف شكایت كند.

متن پاسخ :
با توجه به بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، 1) چنانچه چند نفر در یك شكوائیه از یك متهم شكایت نمایند در صورتی عنوان مجرمانه واحد باشد یك نفر نیز كافی است، ولی هرگاه هر كدام از شكات جرم جداگانه‌ای به مشتكی عنه نسبت دهند هر كدام باید جداگانه پرداخت كند. 2) شكایت چند نفر از یك متهم با شكوائیه‌های مختلف به هر صورت مستلزم پرداخت هزینه برای هر شكوائیه است. 3) شكایت یك نفر از یك متهم با عناوین متعدد مجرمانه یك هزینه دارد.(برگرفته از روزنامه اطلاعات)

 

 

 

You may also like these