سایت حقوقی راه مقصود

وضعیت پرداخت دیه در صورت مردد بودن مقتول بین دو نفر

 

 

 

متن پرسش :

در مواردی كه قاتل معین است اما مقتول (مستحق دیه) بین دو نفر مردد می‏باشد، بفرمایید: نحوه پرداخت دیه به اولیای دم چگونه است؟

متن پاسخ :

نظریه مشورتی شماره 674/7 تاریخ 29/1/78 بازگشت به استعلام شماره 6096/2 مورخ 16/12/1377 (1) نظریه مشورتی اداره‏كل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‏شود: شخصی كه بر اثر برخورد با زمین، آن هم قبل از برخورد با اتومبیل، از روی موتور سقوط و به قتل رسیده، بایستی سقوط او بر اثر بی‏احتیاطی راننده موتور و یا خود او بوده باشد كه در این صورت چون راننده اتومبیل در سقوط وی و برخوردش به زمین و نتیجتاً قتل او نقشی نداشته لذا نسبت به او هیچگونه مسؤولیت نخواهد داشت و صرفا نسبت به نفر دوم كه بر اثر برخورد با اتومبیل به قتل رسیده، مسؤول است.

این شخص یا راننده موتور است و یا ترك نشین او كه باتوجه به برخورد مقتولین با زمین و اتومبیل و وجود آثار و علائم بر روی اجساد و اتومبیل و موتور و عنایت به علل مرگ به نحو مذكور در صورت مجلس معاینه جسد و تحقیق از كسان مقتولین درخصوص اینكه موتور متعلق به كدامیك بوده و رانندگی با موتور را كدامیك می‏دانسته و … مرجع قضایی بایستی نحوه به قتل رسیدن دو نفر موصوف و هویت آنها را معین كه در این صورت فردی كه بر اثر تصادف با اتومبیل به قتل رسیده معلوم و تكلیف دیه‏ی مورد استعلام كه ناظر به او خواهد بود، معلوم خواهدشد.

1. متن استعلام فوق بدین شرح است: اگر در برخورد موتورسیكلتی به همراه دو سرنشین با یك دستگاه اتومبیل، یكی از سرنشینان موتورسیكلت در اثر برخورد با اتومبیل كشته شود و سرنشین دیگر در اثر برخورد با زمین و قبل از برخورد با اتومبیل كشته شود، با عنایت به اینكه طبق نظر كارشناس فنی راننده اتومبیل مقصر شناخته شده و باید دیه یكی از دو مقتول را بپردازد بفرمایید: چنانچه معلوم نباشد كدامیك از دو مقتول در اثر برخورد با اتومبیل كشته شده‏اند دیه پرداختی توسط راننده اتومبیل به چه كسی باید پرداخت گردد؟ ماخذ : متن دستخط

 

 

 

You may also like these