سایت حقوقی راه مقصود

وصول چک به نمایندگی و محفوظ ماندن حق تعقیب کیفری

 

 

سوال) آیا امکان شکایت کیفری علیه صادر کننده چک به نمایندگی از دارنده چک وجود دارد؟ 

پاسخ) حسب مقررات مندرج در قانون صدور چک؛جهت شکایت کیفری صرفا دارنده اول چک چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ صدور با مراجعه به بانک محال علیه موفق به اخذ گواهی عدم پرداخت شده باشد ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ صدور گواهی مذکور حق شکایت کیفری علیه صادر کننده را خواهد داشت و شخصی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود حق شکایت کیفری نخواهد داشت( البته در صورت فوت دارنده اول و انتقال قهری چک امکان شکایت کیفری برای ورثه وجود دارد) لیکن چنانچه شخصی بخواهد بوسیله دیگری به نمایندگی اقدام به وصول چک نماید و در عین حال حق شکایت کیفری او ساقط نشود باید هویت و نشانی خود را با تصریح به نمایندگی شخص مذکور در ظهر  چک قید نماید.

You may also like these