سایت حقوقی راه مقصود

نشست قضائی مورخ 4/6/87 قضات دادگستری شهرستان نطنز

سئوال:

اگر محکوم علیه زندانی با وثیقه آزاد شد و از مرخصی استفاده کرد و به زندان باز نگشت و غیبت نمود آیا وثیقه بایستی مطابق ماده 140 آئین دادرسی کیفری ضبط شده و به صندوق  دولت  واریز شود یا آنکه ضرر و زیان شاکی خصوصی بایستی از آن پرداخت شود ( مواد 140 به بعد رعایت شود ) ؟

 نظر اکثریت :

با توجه به صراحت ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 680-25/5/1384 تمام وثیقه بایستی به نفع دولت ضبط گردد و هیچ قسمت از ضرر و زیان مدعی خصوصی پرداخت نمیشود.

 نظر اقلیت :

با توجه باینکه ماده 140 و مواد بعد آن خاصه ماده 145 قانون آئین دادرسی کیفری صحبت از پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وثیقه نموده است لذا در خصوص اعطاء مرخصی به زندانی که زندانی غیبت نماید از محل وثیقه بایستی ابتدا ضرر و زیان مدعی خصوصی پرداخت گردد.

You may also like these