سایت حقوقی راه مقصود

مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی؛ استرداد جهیزیه

خواهان : خانم الف
خوانده : آقای ب
كلاسه :   
  …………
تعیین خواسته و بهای آن :
1ـ بدواً تقاضای صدور حكم اعسار از هزینه های دادرسی 2ـ محكومیت خوانده و بهای آن به پرداخت مهریه مندرج در سند نكاحیه به نرخ مقرر طبق نظریه كارشناسی به ارزش ……. میلیون ریال
دلایل و منضمات دادخواست
1ـ استشهادیه محلی 2- فتوكپی سند نكاحیه دفترخانه شماره …. شهرستان …3ـ فتوكپی یك دانگ واحد مسكونی از قولنامه ( قولنامه عادی ) مورخه ……….نامه پزشكی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و شتم 5ـ شكایت اینجانب مبنی بر سوء رفتار و ترك انفاق و اخراج از منزل

You may also like these