سایت حقوقی راه مقصود

قرار اناطه

 

 

 

متن پرسش :
دادسرا در پرونده كیفری اختلاف ملكی، قرار اناطه صادر و ذینفع نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اثبات مالكیت اقدام كرده است. دادگاه با این توجیه كه خواهان سند رسمی دارد و تقدیم دادخواست وجاهت قانونی نداشته، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است.(توضیح اینكه خوانده قولنامه ارائه كرده است). آیا قرار دادگاه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
متن پاسخ :
در صورتی كه منظور سؤال این باشد كه خواهان دعوای كیفری(شاكی خصوصی) با استناد به سند رسمی در دادسرا تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده و به دستور دادسرا پس از صدور قرار اناطه خواهان مذكور در امتثال دستور دادسرا با تقدیم دادخواست در مقام اثبات مالكیت، برآمده باشد، نظر به اینكه خواهان مذكور دارای سند مالكیت بوده صدور قرار اناطه موردی نداشته و در نتیجه قرار عدم استماع دعوی توسط دادگاه حقوقی صحیح بوده است. (برگرفته از روزنامه اطلاعات)

 

 

 

You may also like these