سایت حقوقی راه مقصود

عقد موقت و شرط پرداختن نفقه

 

 

 

متن پرسش :
خانمی به عقد موقت مردی به مدت 70 سال درآمده است. (در صیغه‌نامه نوشته شده كه پرداخت خرج و مخارج و اثاث‌البیت به عهده شوهر است. حال خانم شكایت كرده كه شوهرم به من و بچه 6 ساله‌ای كه از ایشان دارم، نفقه نمی‌دهد. به خانم (كه شرط نفقه در عقدنامه قید شده)، نفقه‌ای تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و موضوع مستلزم شكایت كیفری است یا حقوقی؟

متن پاسخ :
با توجه به اینكه نفقه همسر دائم در قانون مدنی قید و به عنوان تكلیف زوج بوده بنابراین در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه با لحاظ شرایط مقرره موضوع مشمول مطالبه و نیز تعقیب كیفری است ولی در ازدواج غیر دائم، در صورت شرط پرداخت نفقه چون مبنای پرداخت نفقه شرط زوجین و توافق حاصل در اجرای ماده 10 قانون مدنی96 است، بنابراین در صورت امتناع زوج، زوجه غیر دایم فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست نفقه خود را مطالبه كند و موضوع در مورد زوجه غیر دائم بدون جنبه كیفری است لیكن در مورد فرزند صغیر قابل تعقیب است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

 

 

 

You may also like these