سایت حقوقی راه مقصود

ضمانت اجرای مخالفت پدر با ازدواج دختر

 

 

سوال: دختری قصد ازدواج با مردی را که دارای شرایط ازدواج است؛ دارد اما با مخالفت پدرش مواجه می شود تکلیف چیست؟

 

پاسخ:حسب صراحت ماده۱۰۴۳قانون مدنی؛نکاح دختر باکره موقوف به اجازه پدر یا جدپدری است لیکن اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه نماید؛دختر می تواند دادخواست الزام پدر /جدپدری به ازدواج با فرد مورد نظر را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید که لازم است در دادخواست تنظیمی ضمن معرفی کامل مردی که می خواهد با وی ازدواج کند شرایط نکاح و میزان مهریه را درج نماید که دادگاه پس از بررسی و طی تشریفات دادرسی در صورت احراز بی وجه بودن مخالفت پدر/جدپدری؛ اجازه ازدواج صادر و با سقوط اجازه پدر؛دختر می تواند نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نماید

You may also like these