سایت حقوقی راه مقصود

شرائط کفالت طفل

 

 

 

متن پرسش :
شرایط به عهده گرفتن كفالت یك طفل چیست؟

متن پاسخ :
اگر طفل مذكور فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد می‌بایست حضانت وی را به استناد مواد 1172 و 1173 قانون مدنی از دادگاه خانواده درخواست كنید و اگر پدر طفل با توجه به ماده 1184 قانون مدنی به واسطه كبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال طفا نباشد فردی به عنوان امین به پدر ضمیمه می‌گردد. این كار در صورتی كه طبق ماده 1187 طفل به واسطه غیبت یا حبس یا هر علت دیگری نتواند به امور طفل رسیدگی كند هم صورت می‌گیرد. جهت انطباق موضوع با مساله خود می‌توانید به مواد 1180 به بعد قانون مدنی مراجعه نمایید. (پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم )

 

 

 

You may also like these