سایت حقوقی راه مقصود

خوانده دعوی در الزام به انتقال با فرض بلاوارث بودن فروشنده

 

 

 

متن پرسش :
چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را که دارای سند ثبتی است به صورت مبایعه نامه بفروشد و قبل از انتقال سند رسمی فوت نماید. چنانچه فروشنده بلاوراث باشد و خریدار قصد انتقال سند و تنظیم سند به نام خودش را داشته باشد دعوی را می بایست به طرفیت چه کسی طرح نماید.

متن پاسخ :
درفرض سوال دعوی باید بطرفیت دادستان وسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی مطرح شود. [ نظریه اداره حقوقی 91/7/12 1442/7 شماره پرونده976-1/127-91 ]

 

 

 

You may also like these