سایت حقوقی راه مقصود

جعل ایران‌ چك

 

 

 

متن پرسش :
شخصی با ایران‌چك تقلبی اتومبیلی را معامله می‌كند آیا مرتكب جعل و استفاده از سند مجعول است یا كلاهبرداری یا هر سه؟ یا مشمول بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی102 است؟

متن پاسخ :
فردی كه با ایران‌چك جعلی اقدام به خرید اتومبیل كرده، چنانچه احراز شود كه شخصاً اقدام به جعل كرده و یا با علم به مجعول بودن آن را مورد استفاده قرار داده، مشمول بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی است. { ماده 525 قانون مجازات اسلامی: «هركس یكی از اشیای ذیل را جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال كند یا داخل كشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یك ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.

1ـ … 2ـ … 3ـ … 4ـ … 5ـ اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانك‌ها یا چك‌های صادره از طرف بانك‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانكی.» } [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

 

 

 

You may also like these