سایت حقوقی راه مقصود

توقیف مبلغ ودیعه برای استیفاء محکوم

سوال :
چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و دارایی وی صرفا مبلغی حدودا 10 الی 20میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می برد؛ آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی در خصوص موضوع مذکور توقیف و به داین پرداخت نمود؛ یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می گردد؟

پاسخ :
در فرض سوال ،مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر که به اعتبار آن ، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سرپناه وی در اختیارش قرار گرفته،جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست .
(نظریه مشورتی شماره 1393/4/8 – 7/93/805 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

You may also like these