سایت حقوقی راه مقصود

تقاضای تخلیه از ملک مشاعی توسط هر یک از مالکین

 

 

 

متن پرسش :
در یك پرونده چند نفر مالك ملكی هستند كه به اجاره داده شده است چنانچه یك یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالك یا مالكینی كه مایل به تخلیه هستند می‌توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حكم چگونه اجرا می‌شود؟

متن پاسخ :
هر مالك مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالك مذكور اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی دادگاه به هر كیفیت به سایر مالكین مشاعی تسری پیدا نمی‌كند و چنانچه حكم تخلیه سهم مالك مشاعی مذكور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می‌گیرد و چون حكم به صورت خلع ید نیست مشمول ماده 43 (1) قانون اجرای احكام مدنی نیز نخواهدبود. پی نوشت : 1ـ ماده43ـ در مواردی كه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید می‌شود ولی تصرف محكوم‌له در ملك خلع‌ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است. [ نظریه شماره9152/7 ـ 20/12/1384 اداره كل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ]

 

 

 

You may also like these