سایت حقوقی راه مقصود

اقدامات قانونی در وصول چک و سفته

 

 

 

متن پرسش :
در رابطه با جنبه حقوقی چك و سفته سوال داشتم، آیا جنبه حقوقی دارند؟ اگر كسی سفته از كسی داشته باشد میتواند به مراجع قضایی مراجعه و احقاق حق نماید؟

متن پاسخ :
سفته صرفاً جنبه حقوقی دارد اما چك میتواند هم جنبه حقوقی داشته باشد و هم بر اساس مقررات قانون چك جنبه كیفری داشته باشد. به این صورت كه چك روز باشد و همان روز یا قبل از انقضاء شش ماه به بانك محال علیه مراجعه و گواهی عدم پرداخت نمایید و یا اگر قبل از شش ماه مراجعه نمود . بعد از مراجعه شش ماه وقت دارد شكایت كیفری نماید و در غیر این صورت جنبه حقوقی دارد البته در صورتی كه شرایط كیفری را هم داشته باشد میتوانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه آن را بدهید چون بدون تقاضای آن با شكایت كیفری به پرداخت وجه محكوم نمیگردد. ( پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم)

 

 

 

You may also like these