سایت حقوقی راه مقصود

اعتباراسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی

 

 

 

متن پرسش :

شخصی ملکی را با سند رسمی می خرد ، شخص دیگر مثلاً با سند عادی خریده است . کدام شخص می تواند مالک ملک باشد؟

متن پاسخ :

با توجه به ماده 1305 قانون مدنی ، اسناد عادی چه از نظر تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد؛ ولی در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است ، حتی علیه اشخاص ثالث.بنابر این در فرض سئوال در صورت احراز تقدم تاریخ انجام معامله و نیز در صورت صحت معامله با همه شرائط قانونی آن ؛ دارنده سند دوم می تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوی نماید.

( یعنی معامله دوم چه سند عادی باشد چه رسمی ؛ معامله معارض محسوب می شود و می توان رأی به ابطال سند دوم داد.) مطابق ماده 117 قانون ثبت کسی هم که ابتداء معامله ای با سند عادی یا رسمی نسبت به ملکی انجام داده و سپس نسبت به همان ملک به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق اولی بنماید به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.موفق باشید.(نشست قضائی )

 

 

 

You may also like these