سایت حقوقی راه مقصود

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

 

 

 

متن پرسش :

ازدواج بانوان تبعه ایران با مردان تبعه خارجی تابع چه مقرراتی است؟

متن پاسخ :

برابر ماده 17 قانون ازدواج و مادتین 1059 و 1060 قانون مدنی ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع می‏باشد و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است كه نحوه اجازه و مرجع آن در آئین نامه زناشوئی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 1345 تعیین شده است . مجازات هر خارجی كه بدون اجازه فوق الذكر با زن ایرانی ازدواج نماید بموجب ماده 17 قانون ازدواج حبس از یكسال تا 3 سال خواهد بود. ( شورای عالی قضائی )

 

 

 

You may also like these