سایت حقوقی راه مقصود

آثار عقد اجاره در صورت انتقال موجر

 

 

 

متن پرسش :
با عرض سلام و احترام در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس بیع به علت تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود 1-وضعیت عقد اجاره پس از فسخ چیست؟ 2-وضعیت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقی مشتری و بایع و مستاجر چیست؟

متن پاسخ :
با سلام 1- وفق مواد 363 و 364 قانون مدنی ، در بیع خیاری ، مالكیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی شود . 2- مطابق ماده 362 قانون مدنی ؛ یكی از آثار بیعی كه صحیا واقع می شود اینست كه به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می شود . 3- ماده 498 ق.م اشعار می دارد ؛ ( اگر عین مستاجره بدیگری منتقل شود اجاره بحال خود باقی است مگر اینكه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط كرده باشد . 4- مستند به مواد مندرج در بندهای (1) و (2) و (3) عقد اجاره مذكور نافذ است و با فسخ بیع ، مالك جدید به لحاظ روابط موجر و مستاجری جایگزین موجر ( مشتری ) می شود . ( معاونت حقوقی و امور مجلس)

 

 

 

You may also like these