وب سایت راه مقصود - مطالبه نفقه فرزند

مطالبه نفقه فرزند

پرونده حقوقی


خواهان :
زهرا 
........
خوانده : مهدی
........
كلاسه :    ........ 
تعیین خواسته :
نفقه قانونی دخترم طاهره  با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه 35 هزار تومان كه از تاریخ متاركه
........  لغایت ........ جمعاً ........ هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد كه به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حكم صادره از دادگاه شعبه ........ به تاریخ ........ متاركه نمودیم كه ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام طاهره است كه حضانت نگهداری آن به مدت 7 سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد كه از تاریخ ........ تا كنون بوده است

لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست ........ به شعبه ........ ارجاع كه ریاست شعبه دستور فرموده اند : با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند .
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره 
........ مربوطه به شعبه ........ وجود دارد كه برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد ........ می باشد حضانت وی تا پایان سن 7 سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یك بار روزهای جمعه و به مدت 10 ساعت از 10 صبح الی 8 شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مكلف است مبلغ 35 هزار تومان بابت نفقه بپردازد .
در تاریخ
........ در وقت مقرر جلسه شعبه ........ دادگاه عمومی اصفهان به تصدی امضاء كننده ذیل تشكیل است پرونده كلاسه ........ تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است كه ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است .
خانمزهرا
........   لایحه ای به شماره ........ دادگاه تقدیم داشته كه علاوه بر ذكر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است كه مدت ........ ماه است كه نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید .رأی دادگاه


در خصوص دادخواست خانم زهرا
........ به طرفیت آقای مهدی ........ مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترك از تاریخ ........ لغایت ........ با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوكپی دادنامه شماره ........ مورخه ........ این محكمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1199 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ........ هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترك محكوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

 

تحلیل وتوضیح :

1- همانطور یكه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه ........ حضانت فرزندش بنام طاهره را تا سن 7 سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محكوم به پرداخت نفقه به فرزند مشتركشان گردیده است ضمن آنكه ملاقات فرزندش را به مدت 10 ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احكام صادره از شعبه ........ عمومی بوده است .
2- در ارتباط با عملكرد دادگاه بطور كلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای مهدی
........ نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است كه با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محكمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست كه دادگاه وفق ماده 95 بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لكن به هر صورت با توجه به ماده1199 قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

لطفا متن تصویر را در کادر زیر وارد کنید